8 New Templates Added (CMS + Static) πŸŽ‰ πŸŽ‰

Template
❀️7
πŸ‘4
πŸ˜„1
πŸŽ‰1
πŸš€1
πŸ‘€πŸ”₯

100+ UI Blocks added on Dorik

❀️1
πŸ‘πŸ˜„πŸŽ‰πŸš€πŸ‘€πŸ”₯

November 14th 2022 Product Update πŸŽ‰

New FeatureImprovements
❀️7
πŸŽ‰3
πŸš€3
πŸ”₯3
πŸ˜„2
πŸ‘1
πŸ‘€

24th October 2022 Product Update πŸŽ‰

New FeatureBug FixesImprovements
❀️9
πŸš€4
πŸ‘3
πŸ˜„3
πŸŽ‰3
πŸ‘€3
πŸ”₯3

Product Update - October 2022

New FeatureBug FixesImprovements
❀️20
πŸ‘9
πŸ˜„5
πŸŽ‰5
πŸ‘€5
πŸ”₯5
πŸš€4

19 New Templates Added

❀️12
πŸ‘2
πŸ”₯1
πŸ˜„πŸŽ‰πŸš€πŸ‘€

Dorik Updates - August, 2022

New FeatureImprovements
πŸ‘7
πŸ”₯4
πŸ‘€1
πŸ˜„πŸŽ‰β€οΈπŸš€

Dorik Updates - July 2022

New FeatureBug FixesImprovements
πŸ‘3
πŸ”₯1
πŸ˜„πŸŽ‰β€οΈπŸš€πŸ‘€

Dorik Update - June 2022

New FeatureImprovements
πŸ‘2
πŸŽ‰1
πŸ˜„β€οΈπŸš€πŸ‘€πŸ”₯

Dorik Update - April 2022

πŸ‘2
❀️1
πŸ˜„πŸŽ‰πŸš€πŸ‘€πŸ”₯